fbpx
Vi ivaretar dine personopplysninger

Personvernerklæring

Behandling av personopplysningeir Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS

Når du er i kontakt med oss, for eksempel som privatkunde, eller som kontaktperson hos en selskapskunde, behandler Meglerforetaket personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er daglig leder iJenssen& Bolle Eiendomsmegling AS.

Kontaktinformasjonen til Meglerforetaket er:

Jenssen& Bolle Eiendomsmegling AS
Kongens gate 34, 8503 Narvik
E-post: post@jenssenogbolle.no
Telefon: 76 96 79 50
Organisasjonsnr.: 984 960 379

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss.

Hvorfor samler vi inn personopplysningeorghvaslagsinformasjonsamlerviinn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Etableringav kundeforholdog administrasjonav kundeforholdet.

Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPRartikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i} for privatkunder, og GDPRartikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapskunder og annet som behandles i tilknytning til selskapskunder. I tillegg er Meglerforetaket pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av kundeforhold som hvitvaskingslaven§ 4 (2) nr. 3, jf.§§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse}.

2. Sakshåndtering.

Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPRartikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatkunder, og GDPRartikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapskunder og annet som behandles i tilknytning til selskapskunder.

3. Informasjonom kjøper,budgivereogandretredjeparter.

Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPRartikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god meglerskikk.

4. Lagring/oppbevaring av saksdokumenter

Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelser til arkivering av pågående og avsluttede saker.

5. Fakturering

Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPRartikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatkunder, og GDPRartikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapskunder.

6. Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet.

I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 som regel privatkunde eller kontaktperson hos en virksomhetskunde.

7. Informasjon om potensielle kunder

I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPRartikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å ivareta kommersielle hensyn ved vår virksomhet.

8. Kunnskapsforvaltning

(f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker). Personopplysninger som behandles i denne sammenheng er personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPRartikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for interne læringsprosesser og for å arbeide mer effektivt.

9. Rekruttering.

I denne sammenheng behandles CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester og evnetester. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPRartikkel 6 (1) bokstava.

10. Sikkerhet

I denne forbindelse behandles logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPRartikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at denne behandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslige forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til selgere, kjøpere, takstmenn og offentlige organer.

Meglerforetaket bruker videre databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Garanti Eiendomsmegling AS
  • Avarde AS
  • Vitec Megler AS
  • Beaufort Solutions AS

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.

Under er en oversikt over hvor lenge vi behandler personopplysninger for ulike formål:

Kundeadministrasjon: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak

Lagring/oppbevaring av saksdokumenter: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak

Faktureringsinformasjon: Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt

Informasjon om potensielle kunder: Opptil 5 måneder

Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker) Opptil 10 år

Rekruttering: Opptil 3 måneder etter utløpt søknadsfrist. Ved samtykke fra søkeren lagrer vi CV, søknad, attester og vitnemål i opptil 2 år for bruk i nye, relevante stillingsutlysninger.

Sikkerhetslogger: Opptil 1år

Sikkerhetskopier (backup): Opptil 3år

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For åta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.